BørneIntra v2.17

Inklusion i Dragør Kommune

Kære forældre

Velkommen til den inkluderende daginstitution og folkeskole i Dragør.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en inklusionsstrategi for Dragør Kommune. Det betyder, at som udgangspunkt er dagtilbuddene og folkeskolen i Dragør Kommune et dag- og skoletilbud, der retter sig mod alle børn bosiddende i kommunen.

Inklusion betyder, at alle børn skal have mulighed for at være deltagere i sociale og faglige fællesskaber, at børnene skal have mulighed for at opleve samhørighed med andre børn, og opleve fællesskaber, som de både kan bidrage til og få udbytte af.

Forskellige fællesskaber har forskellige spilleregler, aktiviteter og samværsformer, der samlet set omfatter og er til gavn for alle børn. De voksne arbejder ud fra et fælles ansvar for alle børn i gruppen, med fokus på børnenes udvikling og trivsel i et lærende fællesskab.

At børnene er forskellige ses som en styrke for udviklingen af dynamiske og udviklende fællesskaber. Medarbejderne er aktive deltagere i fællesskaberne, der er børnenes øveplads for hvordan vi omgås hinanden. Det er væsentlig social erfaring som børnene skal bruge resten af deres liv.

Vi ønsker, at du som forældre vil være vores nære samarbejdspartner, og at du vil tage dit ansvar for, at alle børn kan være en del af et fællesskab. Det kan du bl.a. gøre ved at være opmærksom på, hvordan du omtaler andre børn og familier. Vi ved, at de historier vi fortæller til hinanden, har betydning for, hvordan vi opfatter hinanden.

Vi håber, at du og særligt dit barn må få nogle dejlige og lærerige år med mangfoldige venskaber i vores dagtilbud og skole. Du kan læse mere om inklusion i Dragør Kommune på Dragør Kommunes hjemmeside/Børn og Familie/Inklusion.

 

Med venlig hilsen

 

Eik Dahl Bidstrup                                 Kenneth Gøtterup

Borgmester                                         Formand Børne-, Fritids-                                                     

                                                          og Kulturudvalget

Seneste nyhed...

Invitation til høring om Dragør kommunes budget for 2019-2022

Høringsparter og interesserede i Dragør Kommune er inviteret til informationsmøde der afholdes den 20. marts 2018 i Aulaen i Dragør skole Syd, klokken 17.00 – 19.00.

Dragør Kommunes budget for 2019 bliver endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2018.

 

Første fase i budgetprocessen er informationsmøde for bestyrelser, råd samt borgere. Informationsmødet afholdes den 20. marts 2018 i Aulaen i Dragør skole Syd, klokken 17.00 – 19.00.

 

På mødet orienteres om status på kommunens samlede økonomi og de faglige hovedområder (børn, skole, ældre osv.) samt den kommende budgetproces.

 

 

De 2 faser i budgetprocessen er:

 

Fase 2: Budgetforslag og høringsperiode

På baggrund af kommunalbestyrelsens anvisninger udarbejder administrationen forslag til budgetudvidelser, budgetbesparelser mv. Disse forslag til ændringer i budgettet bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside den 16. august. Der gennemføres i forlængelse af dette en høringsperiode om budgetforslagene fra den 16. – 30. august, hvor det er muligt at afgive skriftlige høringssvar.

Undervejs i høringsperioden afholdes 21. august endnu et borgermøde. Her kan man som borger spørge ind til og kommentere på de administrative forslag til budgetudvidelser og budgetbesparelser, der er offentliggjort 16. august.

 

 

Fase 3: Politiske forhandlinger og budgetvedtagelse

På baggrund af administrationens budgetforslag og borgernes høringssvar går politikerne for alvor i gang med budgetforhandlingerne i september, og den 18. september er der deadline for de politiske forhandlinger. Dragør Kommunes budget for 2019 bliver dog først endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2018.

 

 

Med venlig hilsen

 

Eik Dahl Bidstrup

Borgmester

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag